ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เอสโกสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติ มิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เอสโกจึงจึงได้กำหนดแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงแนวทางในการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนโดยสุจริต ผู้ให้ความร่วมมือในการสืบสวน หรือผู้ถูกร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีความผิด ดังรายละเอียดใน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และ แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

สามารถแจ้งช่องทางการ้องเรียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1: ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน คณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้

  • ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ : escodirectors@egco.com
  • ประธานคณะทำงานการต่อต้านคอร์รัปชัน,ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร และผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ : escoanticorruption@egco.com

ช่องทางที่ 2: ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน คณะใดคณะหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210