ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

เอสโกสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติ มิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เอสโกจึงกำหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1: ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้

  • คณะกรรมการบริษัท: escodirectors@egco.com
  • คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น: escoanticorruption@egco.com

ช่องทางที่ 2: ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210