บริการลูกค้า

บริการลูกค้า

การตลาด

Marketing

คุณ ประภาส  ประสงค์ดี

Khun Prapas  Prasongdee

 Tel : 083-921-6575

 Email : prapas.pra@egco.com

 

ธุรกิจบริการบำรุงรักษา

Maintenance Service Business

คุณ ขนิษฐา  วงค์จินดา

Khun Kanittha  Wongjinda

 Tel : 086-412-2516

 Email : kanittha.won@egco.com

 

ธุรกิจบริการเดินเครื่อง

Operation & Maintenance Service Business

คุณ กรกนก คำประดิษฐ

Khun Kornkanok Kampradith

 Tel : 084-195-4265

 Email : kornkanok.kam@egco.com

 

EGCO ENGINEERING & SERVICE COMPANY LIMITED (ESCO)

Tel: +66 (0) 3868 2611-4

Website : http://www.egco-engineering.com

Energy for life