บริการลูกค้า

บริการลูกค้า

กลยุทธ์ธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

Business Strategy and Customer Experience

คุณ จินพล จันทรกุล

Khun Chinpol Chantarakul

 Tel : 091-915-5159

 Email : Chinpol.cha@egco.com

 

ธุรกิจบริการบำรุงรักษา

Maintenance Service Business

คุณ ขนิษฐา  วงค์จินดา

Khun Kanittha  Wongjinda

 Tel : 086-412-2516

 Email : kanittha.won@egco.com

 

ธุรกิจบริการเดินเครื่อง

Operation & Maintenance Service Business

คุณ กรกนก คำประดิษฐ

Khun Kornkanok Kampradith

 Tel : 084-195-4265

 Email : kornkanok.kam@egco.com

 

EGCO ENGINEERING & SERVICE COMPANY LIMITED (ESCO)

Tel: +66 (0) 3868 2611-4

Website : http://www.egco-engineering.com

Energy for life