นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

เอสโกตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน