คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายสาธิต ถนอมกุล
  • กรรมการผู้จัดการ
ประวัติ
นายอินทัช ประกอบวณิชกุล
  • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบำรุงรักษา
ประวัติ
นายประวิทย์ กังพานิช
  • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง
ประวัติ
นายสุทธิศักดิ์ แก้วมีแสง
  • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเดินเครื่อง
ประวัติ
นางสาวสุทธิลักษณ์ อินทนาม
  • ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
ประวัติ