คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายอินทัช ประกอบวณิชกุล
  • กรรมการผู้จัดการ
ประวัติ
นายประวิทย์ กังพานิช
  • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง
ประวัติ
นายสุทธิศักดิ์ แก้วมีแสง
  • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเดินเครื่อง
ประวัติ
นายตะวัน อ๋องเอื้อ
  • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบำรุงรักษา
ประวัติ
นางสุรีย์ ศรีวิรัช
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
ประวัติ
นายสุรศักดิ์ กาญจนกิจ
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติ