ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอสโก นำผู้บริหารและพนักงาน เยี่ยมชมและฟังบรรยายที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

8 ธันวาคม 2563

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโก ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายเพื่อสร้างจิตสำนึก เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ เอสโกได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 และได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง