ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอสโก ในกลุ่มเอ็กโก รับมอบประกาศนียบัตรการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1

8 ธันวาคม 2563

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโก ในกลุ่มเอ็กโก โดยนายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในฐานะสมาชิก ที่ได้รับการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 1 หลังจากที่เอสโกได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ในปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มเข้าเป็นสมาชิก CAC มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัท ในกลุ่มเอ็กโกเป็นสมาชิก CAC จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ เอ็กโก เอสโก และ บจ.ผลิตไฟฟ้าขนอม

ในปี 2562 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมีจุดมุ่งหมาย คือ การสร้าง Supply Chain ที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น ด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกทำหน้าที่เป็น Change Agent หรือผู้นำในการสร้างค่านิยมการต่อต้านคอร์รัปชั่นกับคู่ค้าทุกราย โดยเฉพาะคู่ค้าที่ทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SME และสนับสนุนให้คู่ค้าเหล่านี้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เพื่อให้ธุรกิจในประเทศไทยโปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชั่นโดยสมบูรณ์