วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในอาเซียนที่ให้บริการด้านวิศวกรรม เดินเครื่องและบำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรมอื่น ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

พันธกิจ

1. ให้บริการงานบำรุงรักษาอย่างครบวงจร มีคุณภาพ ตรงเวลา และปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า
2. ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยความใส่ใจต่อความมั่นคง ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
3. พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจ
4. บริหารจัดการสินทรัพย์ การเงิน โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก เพื่อเสริมสร้างคุณค่า เพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบ ในการแข่งขัน