Untitled Document
News & Activities

Page 1 of 3

Go to Page

18 / 12 / 19
     บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ ลงนามสัญญาให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) แก่โรงไฟฟ้าราช โคเจนเน...
24 / 10 / 19

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโก ในกลุ่มเอ็กโก  โดย คุณสาธิต ถนอมกุล  กรรมการผู้จัดการ เข้ารับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบั...

17 / 10 / 19
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO
02 / 04 / 19
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด นำโดยนายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ
ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาและฟังการบรรยาที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เพื่อสร้างจิตสำนึกกิจกรรมต้านโกง ในวันที...
21 / 03 / 19
 
11 / 03 / 19
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่องให้กับ โรงพยาบาลเฉลิมพร...
Untitled Document